ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรัญญา วงศ์กำปั่น
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.วีณา เที่ยงธรรม , อาจารย์ ดร.เพลินพิศ สุวรรณอำไพ
คำสำคัญ การสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จ;PRECEDE-PROCEED;ผู้สูงอายุในชุมชน;เครือข่ายสังคมออนไลน์
หน่วยงาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุ ในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยให้ข้อเสนอแนะว่า ภาครัฐและหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขควรมีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือทางด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และส่งเสริมทางด้านจิตใจให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ทั้งนี้แรงสนับสนุนทางสังคมจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากสื่อสังคมเริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อผู้สูงอายุมากขึ้น และเพื่อตอบรับต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูงวัยอย่างประสบความสำเร็จของผู้สูงอายุในชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง