ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน และการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดการเกิดหมอกควัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
คำสำคัญ การปรับตัว;เกษตรกรรม;เกษตรกรรมแบบพึ่งพาไฟ;การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม;คาร์บอนเครดิต;หมอกควัน;การใช้ที่ดิน;การติดตามการใช้ที่ดิน;แรงจูงใจ;การออกแบบห่วงโซ่อุปทานใหม่;การถ่ายภาพด้วยเครื่องบินไร้คนขับ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน และการออกแบบห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตรเพื่อลดการเกิดหมอกควัน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรเพื่อบ่งชี้สาเหตุ จุดกำเนิด และที่มาของการเผา มีพื้นที่นำร่องคือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ่อเกลือ อำเภอภูเพียง และ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผลการศึกษาที่ได้ถูกนำมาประมวลเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรเพื่อลดสาเหตุการเกิดหมอกควันในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.hazefreethailand.org/media.php
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง