ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ประเทศไทยไร้หมอกควัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง
คำสำคัญ หมอกควัน;ภัยพิบัติ;การบริหารความเสี่ยง;การปรับตัว;ลดสาเหตุการเกิดหมอกควันแบบจำลองการแพร่กระจายตัวของหมอกควัน;ผลกระทบต่อสุขภาพ
หน่วยงาน ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุของการเกิดหมอกควัน ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบของห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรเพื่อลดการเกิดหมอกควัน ผ่านการส่งเสริมอาชีพใหม่ให้กับชุมชน ลดจำนวนจุดเผาไหม้ภายในพื้นที่ ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่มีช่วยลดผลกระทบทางสุขภาพเนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 และ PM2.5 สร้างแบบจำลองคาดการณ์การเกิดหมอกควัน พัฒนาเครื่องตรวจวัดปริมาณ PM10 และ PM2.5 และจัดตั้งเครือข่ายสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อการเฝ้าระวังทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการหมอกควันอย่างยั่งยืน
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง