ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองการแพร่กระจายของหมอกควันของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง - ไกรชาติ ตันตระการอาภา - นางอรุณรักษ์ มีใย คูเปอร์ - ประพิน ธารภูผาสยาม - ปาริชาติ เวชยนต์ - ศุภชัย นาคะพันธ์ - เจียมใจ เครือสุวรรณ - ชาคริต โชติอมรศักดิ์ - ทิพวรรณ ประภามณฑล - วรางคณา นาคเสน - อัจฉริยา สุริยะวงค์ - จิรา คงปราณ - นรุตฒ์ สหนา
คำสำคัญ หมอกควัน;แบบจำลองการแพร่กระจาย;ผลกระทบสุขภาพ
หน่วยงาน ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการนี้ประกอบด้วยเนื้องานหลัก 4 ด้านได้แก่ 1) การพัฒนาแบบจำลองการทำนายการแพร่กระจายหมอกควัน 2) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาหมอกควันและแบบจำลองการศึกษาพฤติกรรมของฝุ่นละออง 3) ผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควัน และ 4) การศึกษารูปแบบของการเผา ผลลัพท์ที่ได้จากโครงการ จะนำไปสู่ระบบการเฝ้าระวัง การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและผลกระทบต่อสุขภาพของพื้นที่ที่ประสบปัญหาหมอกควัน การวางแผนการเผาในพื้นที่ทั้งในภาคเกษตรกรรมและหน่วยงานของภาครัฐ
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง