ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การติดตามและประเมินภาวะหมอกควันเพื่อการบริหารจัดการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล , ผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์, ผศ.ดร. สมพร จันทระ, รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล,
คำสำคัญ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ;ระบบฐานข้อมูล;PM2.5;PM10;ระบบรายงานผลออนไลน์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการการติดตามและประเมินภาวะหมอกควันเพื่อการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM2.5 และ PM10 ในอากาศ โดยใช้เครื่องตรวจจับฝุ่นละอองไร้สายที่พัฒนาขึ้นเอง และเพื่อหาองค์ประกอบทางเคมี ความเป็นพิษของฝุ่นในอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย และการพัฒนาเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่สามารถวัดสภาพค่าฝุ่นในอากาศแบบ PM10 และ PM2.5 สำหรับชุมชนในเขตภาคเหนือรวมถึงภาคกลางตอนบน รวมไปถึงการจัดทำเว็ปไซด์เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านปัญหาหมอกควันในรูปแบบต่างๆ และการแสดงผลข้อมูลการตรวจวัดแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เกิดการติดตามในวงกว้างในทุกระดับทั้งสาธารณะชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.cmuccdc.org/
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง