ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์เพื่อประเทศไทยไร้หมอกควัน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ. ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
คำสำคัญ ปัญหาหมอกควัน;ฟื้นฟูป่า;หลักสูตรนโยบายสาธารณะ
หน่วยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย พื้นที่ต้นแบบคือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของหมอกควันที่เกิดขึ้น และได้ระดมแนวความคิดของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งคนในชุมชนได้เสนอให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ และปลูกป่าในชุมชน นอกจากนี้ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน”ฟื้นฟูป่า ฝ่าหมอกควัน” ในการติดตามผลสำเร็จของการฟื้นฟูป่า และได้ทำแอปพลิเคชัน “CM citysense” เพื่อเผยแพร่ให้เกิดการสร้างความตระหนัก และผลกระทบของหมอกควันที่เกิดขึ้น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง