ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเก้าอี้พักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร : กรณีศึกษาวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งยง รุ่งฟ้า
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ลัดดา เหลืองรัตน์มาศ , นางสาวธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์ , นางสาวกันต์ระพี ถีระกุล , นายยงยุทธุ์ อาศัย
คำสำคัญ เก้าอี้พักผ่อนผู้สูงอายุ;วัสดุฟางข้าว;วัสดุฟางข้าวอัดร้อน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เป็นการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น และเชื่อมโยงวิชาการเทคโนโลยีทางไม้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือทิ้งให้สอดคล้องประสานกันเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนไม้และยัง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายบทบาทของผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติให้สามารถเพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุไม้และเศษพืชเกษตรเหลือทิ้งและยังเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์ป่าไม้ ลดมูลค่าการนำเข้าไม้จากต่างประเทศ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเก้าอี้พักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร : กรณีศึกษาวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง