ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หนองเสาเถียร นาดีที่พอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
คำสำคัญ หนองเสาเถียร;นาดีที่พอเพียง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ทุยลุยทุ่ง ตำนานนาดีที่พอเพียง เป็นยุคทำนาของหนองเสาเถียรที่ใช้วัว-ควายไถนา มีพิธีกรรมทำขวัญข้าว รับขวัญข้าว แต่เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยากรเข้ามีบทบาทในเกษตรกรรม ชาวนาให้เทคโนโลยีเข้ามาทุ่นแรงทำให้ขาดความร่วมมือกัน ขาดความสัมพันธ์พูดคุย ต่างคนต่างทำ และยิ่งในช่วงหลังมีการจ้างคนอื่นเข้ามาทำนาแทนตน พิธีกรรมหายไป มีแต่เรื่องของธุรกิจ กาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านเข้ามาทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไป ยุววิจัยจึงได้ศึกษาเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมว่าเป็นอย่างไร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=AgBDAdZPBhM
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


หนองเสาเถียร นาดีที่พอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง