ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บ้านดงน้ำล้อมชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
คำสำคัญ บ้านดงน้ำล้อม;ชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลง;ชาวอาข่า
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย อาข่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ มีขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ คำสอนสืบทอดต่อกันมา แต่เมื่อชาวอาข่าถูกให้อพยพลงมาอยู่พื้นราบ และได้มาอยู่ในหมู่บ้านดงน้ำล้อม ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย ในตอนแรกต้องปรับตัวอย่างมากจากจากเดิมที่ปลูกข้าวไร่ต้องหันไปรับจ้าง และเมื่อชาวเขากลุ่มอื่นอพยพเข้ามามากขึ้นก็ไม่มีพื้นที่ทำกิน ต่อมาชาวอาข่าก็หันไปนับถือศานาอื่น เลิกการทำประเพณีดั้งเดิม ชุดประจำชาติก็ใส่เพียงแค่เทศกาล จากปัญหาที่เกิดขึ้น กระแสสังคมที่ถาโถมเข้ามาส่งผลต่อวิถีชิวิตของชาวอาข่า เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของอาข่าทั้งความเชื่อ การใช้ภาษา การแต่งกาย และวัฒนธรรมการบริโภคสร้างปัญหาทางสังคม สูญเสียภูมิปัญญา ยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจึงได้มีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางฟื้นฟูวิถีดั้งเดิมต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=e__vbMw28F8
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


บ้านดงน้ำล้อมชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง