ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ จังหวัดพะเยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายยุทธภูมิ นามวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม กรมชลประทาน
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ;ลำน้ำอิง
หน่วยงาน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฟ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กตั้งอยู่บ้านทุ่งกระเทียม หมู่ที่ 11 ตำบลภูซาง กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา สร้างขึ้นเพื่อกั้นลำน้ำห้วยไฟ เป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำอิง ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2526 ช่วยบรรเทาปัญหาในเรื่องน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ผลดีขึ้น ทั้งข้าวนาปี และการปลูกพืชฤดูแล้ง ตลอดจนเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการดำรงชีพของเกษตรกรรวม 8 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทางการเกษตรที่ใช้ประโยชน์ จำนวน 3,000 ไร่ รวมทั้งลดปัญหาการอพยพในต่างถิ่นน้อยลง ต่อมาได้จัดเป็นศูนย์เรียนรู้พัฒนาการเกษตรขึ้น โดยใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน และดำเนินการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เช่น สระเก็บน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำแปลงสาธิตการเกษตร โรงปุ๋ยและโรงเก็บผลผลิต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=JuN9yHnAdEs
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


อ่างเก็บน้ำห้วยไฟ จังหวัดพะเยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง