ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมทางนำ้เพื่อการท่องเที่ยวของกว๊านพะเยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี
คำสำคัญ การพัฒนากิจกรรมทางนำ้, กว๊านพะเยา
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนากิจกรรมทางนำ้เพื่อการท่องเที่ยวของกว๊านพะเยา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งทำการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ ความคิดเห็นของชุมชนท้องถิ่นและภาคเอกชน และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่กว๊านพะเยา อันเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญกับชุมชนบริเวณโดยรอบ รวมทั้งยังเป็นชุ่มนำ้ที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง