ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เกษตรอินทรีย์วิถีไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิวรรษ สุขพ่วง
คำสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;เกษตรอินทรีย์วิถีไทย
หน่วยงาน ไร่สุขพ่วง หมู่ที่ 10 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย คุณอภิวรรษ สุขพ่วง เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจพอพียง เจ้าของ “ไร่สุขพ่วง” เลือก “เดินตามรอยพ่อ” ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ บนพื้นที่ 25 ไร่ ปัญหาพื้นที่แห้งแล้ง ไม่มีระบบชลประทาน ดินเสื่อมโทรม คุณอภิวรรษได้น้อมนำปรัชญาของพระองค์ท่าน นำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สร้างแหล่งน้ำควบคู่ไปกับการสร้างความอุดมสมบูรณ์ด้วย คือ สร้างป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์ที่ดี ปลูกพืชผักสารพัดชนิดในพื้นที่ของตนเอง จนเกิดเป็นความสุข พออยู่พอกิน สร้างรายได้ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนรู้สู่ผู้สนใจจนหลายๆ คนได้เกิดอาชีพบนหนทางเดียวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=yqn9JB080Jc
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เกษตรอินทรีย์วิถีไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.