ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ME ซิตี้ กับการพัฒนาศักยภาพห่วงโซ่อุปทาน เพื่อนำเสนอเมืองขอนแก่น สู่การเป็นพื้นที่พิเศษด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ME City and the Increasing of Potential Supply Chain: A Propose Khon Kaen to Designated Area for Sustainable Tourism)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง
คำสำคัญ ME ซิตี้;ห่วงโซ่อุปทาน;พื้นที่พิเศษด้านการท่องเที่ยว;การท่องเที่ยวอย่างยังยืน;ขอนแก่น
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัย ME ซิตี้ กับการพัฒนาศักยภาพห่วงโซ่อุปทาน เพื่อนำเสนอเมืองขอนแก่น สู่การเป็นพื้นที่พิเศษด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ศึกษาองค์ประกอบห่วงโซ่อุปทานของ ME ซิตี้ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ และรูปแบบการขนส่งในระบบห่วงโซ่อุปทาน ผลที่ได้ คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ME ซิตี้ กับการพัฒนาศักยภาพห่วงโซ่อุปทาน เพื่อนำเสนอเมืองขอนแก่น สู่การเป็นพื้นที่พิเศษด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง