การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการย้อมสีครามจากธรรมชาติแบบใหม่บนเส้นด้าย ไหมและฝ้ายในเชิงพาณิชย์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการย้อมสีครามจากธรรมชาติแบบใหม่บนเส้นด้าย ไหมและฝ้ายในเชิงพาณิชย์
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร. รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ.ดร.จรูญ คล้ายจ้อย, ผศ.วาสนา ช้างม่วง, นายนฤพน ไพศาลตันติวงศ์, ดร. ก้องเกียรติ มหาอินทร์, ดร. เกษม มานะรุ่งวิทย์, นายณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร, ดร.ทองใส จำนงการ, นายวิรัช วงศ์ภักดี, ดร.นงนุช ศศิธร, นางสาวสมพร ติยะศรี
คำสำคัญ :   สีคราม, สีย้อมจากธรรมชาติ, เส้นด้ายไหม, เส้นด้ายฝ้าย
หน่วยงาน :  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คำอธิบาย :  การพัฒนากระบวนการย้อมสีครามจากธรรมชาติด้วยเทคนิคใหม่ที่ไม่ใช้วิธีก่อหม้อครามหรือหม้อนิล เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถที่จะนำไปทำการพัฒนาการย้อมสีเองได้ และเทคนิคนี้จะทำให้กระบวนการย้อมครามเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเป็นการสนับสนุนการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย, เศรษฐศาสตร์ , การศึกษา
 
Creative Commons License
การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคนิคการย้อมสีครามจากธรรมชาติแบบใหม่บนเส้นด้าย ไหมและฝ้ายในเชิงพาณิชย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710