ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์แอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์ที่สร้าง 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase คัดแยกจากพืชทนเค็ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวสุพัตรา ธรรมโสม
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร. อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต , ผศ.ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
คำสำคัญ แอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์;1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase;พืชทนเค็ม;ข้าวขาวดอกมะลิ 105;เมตาจีโนมิกส์
หน่วยงาน ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยครั้งนี้สามารถแยกแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์ทั้งสิ้น 128 ไอโซเลตจากรากและลำต้น ของพืชทนเค็ม 8ชนิด เมื่อ เปรียบเทียบความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทเอนโดไฟต์ด้วยวิธีเมตาจีโนมิกส์กับวิธีการคัดแยกในต้นขลู่ พบว่าวิธีการคัดแยกพบเชื้อเพียง 3 สกุลขณะที่วิธีเมตาจีโนมิกส์พบ 17 สกุล และStreptomyces sp. GKU 6042 ที่สร้าง ACC deaminase สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญของต้นข้าวขาวดอกมะลิ105 ในสภาวะเค็มได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง