ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Evaluation of a Health Service System for Heart Failure Management in Thailand
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยา พ่วงแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ , รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล , รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดำรัส ตรีสุโกศล , รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม
คำสำคัญ heart failure/ health service system/ functional capacity/ six-minute walk test/ Thailand
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย Background: Health service systems worldwide face challenges to improving functional health of patients with heart failure (HF). A HF management policy has recently been launched in Thailand. This study aimed to evaluate the effectiveness of this policy focusing on functional capacity of these patients, and to identify the multilevel factors influencing their functional capacity. Methods: A cross-sectional design using a multilevel approach was conducted during January 2015 to January 2016. Questionnaires and a six-minute walk test were performed with 413 patients with HF at 13 cardiac outpatient clinics from tertiary hospitals. Results: The mean six-minute walk distance (269.2 ± 126.6 meters) of participants indicated a low level of functional capacity. Age, sex, co-morbidity (p < .001), self-care and income (p < .05) significantly influenced functional capacity. Participants receiving HF management provided by cardiologists and cardiac nurses with qualifications atleast undergoing a 4-month cardiovascular course performed a longer walk distance than those receiving care from cardiologists and general nurses (p < .05). Conclusions: To maximize functional capacity of patients with HF, their diversity and an integration of a specialized care team are vital for effective HF management at all cardiac clinics.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


Evaluation of a Health Service System for Heart Failure Management in Thailand is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง