ทางรอดภัยแล้งด้วยทฤษฎีน้ำทองคำ

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ทางรอดภัยแล้งด้วยทฤษฎีน้ำทองคำ
เจ้าของผลงาน :  ทอง หลอมประโคน
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ทฤษฎีน้ำทองคำ, พลังงานแสงอาทิตย์, โซล่าเซลล์, พลังงานทดแทน
หน่วยงาน :  ศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียง บ้านแสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
คำอธิบาย :  อ.ทอง หลอมประโคน ได้คิดค้นทฤษฎีน้ำทองคำ ที่มีการจัดการระบบน้ำด้วยการสูบน้ำใต้ดินมาใช้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซลล์ และจ่ายน้ำไปที่ต่างๆ ด้วยแรงดันน้ำจากการเก็บน้ำไว้ในแท็งค์สูง ทำให้ไม่เสียค่าไฟ มีน้ำใช้ตลอดปี และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิตที่พอเพียง อำเภอแสลงโทน จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น ซึ่งเป็นศูนย์ที่ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานทดแทน มีการบริหารจัดการน้ำด้วยการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การปลูกพืชพลังงานทดแทน และการบริหารจัดการพื้นที่ให้สามารถสร้างรายได้ตลอดทั้งปีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=QwZJmHPTQqI
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
ทางรอดภัยแล้งด้วยทฤษฎีน้ำทองคำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710