ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพยาเสพติดในเยาวชน ในพื้นที่ที่มีการระบาดสารเสพติดสูงภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คำสำคัญ การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพยาเสพติด;การสร้างภูมิคุ้ม;การลดความเสี่ยงในการเสพยาเสพติดในเยาวชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาวิจัยการการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพยาเสพติดในเยาวชนโดยการประยุกต์ใช้หลักความยืนหยัดจากสิ่งเย้ายวน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างต่อไป โดยข้อค้นพบจะนำไปสู่การสร้างกลไกและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ให้มีภูมิคุ้มกันทางจิตและลดการพึ่งพาสารเสพติดอย่างยั่งยืน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการความรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตเพื่อลดความเสี่ยงในการเสพยาเสพติดในเยาวชน ในพื้นที่ที่มีการระบาดสารเสพติดสูงภาคเหนือตอนล่าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.