ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสิรดา ปงเมืองมูล
เจ้าของผลงานร่วม นางจรรยา บัวบาน , นางสาวปาริชาติ กัญญาบุญ
คำสำคัญ การจัดการความรู้;คุ้มครองผู้บริโภค;ชุดทดสอบ;ผลิตภัณฑ์สุขภาพ;หน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ
หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำนวน 8 ล้านคน มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละประมาณ 10,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องการการรักษาด้วยวิธีบำบัดทดแทนไต เช่น การฟอกเลือด ทำไตเทียม การล้างไตทางช่องท้อง และการปลูกถ่ายไตรวม 4 หมื่นคน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องรักษาโดยวิธีบำบัดทดแทนไต คือ 2 แสนบาทต่อคนต่อปี คำนวณค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยทั้งประเทศจะสูงถึง 4-6 พันล้านบาท นอกจากนี้ผู้ป่วยยังต้องรับภาระค่ายา ค่าพาหนะและคุณภาพชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ คือมีความทุกข์ทั้งกายและใจ ในขณะที่แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาด้านโรคไต ยังมีไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยที่มากขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขและป้องกันปัญหาการแพร่กระจายของผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตรายในชุมชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้คิดค้นประดิษฐ์ชุดทดสอบเบื้องต้นที่สามารถทดสอบในพื้นที่ชุมชนได้ ปัจจุบันมีทั้งหมด 19 ชนิด เป็นชุดทดสอบด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 11 ชนิด ด้านเครื่องสำอาง 2 ชนิด ด้านยา 6 ชนิด นอกจากนี้ยังได้จัดทำฐานข้อมูลหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพให้เป็นแอพพลิเคชั่น (application) ที่ใช้ได้สะดวกรวดเร็วบนสมาร์ทโฟน (smart phone) เพื่อเป็นช่องทางให้ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ใช้ป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง