ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์หยดไขมันและนวัตกรรมการจัดการเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์และอัตราการผสมติดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาววิไลวรรณ ขันธุแสง
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
คำสำคัญ การสังเคราะห์หยดไขมัน;นวัตกรรมการจัดการ;ความสมบูรณ์พันธุ์;อัตราการผสมติด;สัตว์เคี้ยวเอื้อง
หน่วยงาน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย วิทยานิพนธ์นี้ประกอบไปด้วยงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา 1) การเพิ่มประสิทธิภาพและวิธีการใหม่ในการตรวจสอบการแสดงออกของหยดไขมัน (Lipid droplets, LDs) ใน luteal cells ที่ทำการเพาะเลี้ยงและ compartments ของมดลูกจากแกะ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการสะสมของ LDs (ระยะของวงรอบการเป็นสัด ระดับการให้อาหาร อาร์จีนีน และฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน) และ 2) ศึกษาผลของการเสริมแร่ธาตุอินทรีย์รอง (organic trace mineral, OTM) และการขยายระยะเวลาของการเสริม OTM ในช่วงก่อนและหลังคลอด ร่วมกับการผสมเทียมแบบกำหนดเวลาตามโปรแกรม modified Ovsynch ต่อสุขภาพของมดลูก ประสิทธิภาพการให้ผลผลิต ความสมบูรณ์พันธุ์ ความเข้มข้นของฮอร์โมนเสตียรอยด์ และ antioxidant enzymes ในโคนม จากการศึกษานี้ พบว่าการสะสมของ LDs ใน luteal cells และ endometrial compartments มีความสัมพันธ์กับการทำงานของคอร์ปัส ลูเทียม และความเข้มข้นของฮอร์โมนโปรเจสเทอโรน (progesterone, P4) และระยะของวงรอบการเป็นสัด ระดับการให้อาหาร อาร์จีนีน และฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน มีอิทธิพลต่อการสังเคราะห์ LDs ทั้งใน luteal cells และ endometrial compartments ดังนั้นข้อมูลจากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ทำให้สามารถเข้าใจมากขึ้นและให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของคอร์ปัส ลูเทียมและการผลิตฮอร์โมน P4 ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการตั้งท้องของสัตว์ นอกจากนี้นวัตกรรมการจัดการ (การจัดการด้านอาหารร่วมกับการจัดการด้านการสืบพันธุ์) ช่วงก่อนและหลังคลอดในโคนมส่งผลดีต่อสุขภาพของมดลูกหลังคลอด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของรังไข่ เพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์ ลดจำนวนวันท้องว่าง และเพิ่มอัตราการผสมติดในโคนมได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การสังเคราะห์หยดไขมันและนวัตกรรมการจัดการเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์พันธุ์และอัตราการผสมติดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง