ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อจะนำไปใช้ได้จริงโดยการขยายผลของศูนย์การเรียนรู้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล
คำสำคัญ พลังงานทดแทน;เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน;ศูนย์การเรียนรู้
หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โครงการการต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อจะนำไปใช้ได้จริงโดยการขยายผลของศูนย์การเรียนรู้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ และฝึกทักษะการสร้างประดิษฐ์อุปกรณ์/เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ให้กับชุมชนที่เหมาะสม และที่มีศักยภาพต่อการนำไปใช้ประโยชน์จริงในจังหวัดพะเยา ซึ่งมี 6 เทคโนโลยี ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, 2) เทคโนโลยีการทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, 3) เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการสูบน้ำ, 4) เทคโนโลยีเตาแกลบชีวมวล, 5) เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด และ 6) เทคโนโลยีแก๊สซิไฟเออร์ โดยเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทางคณะผู้วิจัยนำมาใช้คือ หน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Renewable Energy Mobile unit) ซึ่งเป็นเสมือนห้องแสดงนิทรรศการพลังงานทดแทน ซึ่งภายในห้องนิทรรศการเคลื่อนที่ นั้น ประกอบไปด้วยการบรรจุและติดตั้ง สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบชุดนิทรรศการและแบบจำลอง 6 เทคโนโลยีชุมชน จอภาพมอนิเตอร์, เครื่องขยายเสียง, คอมพิวเตอร์, สื่อการเรียนรู้ต่างๆ (เช่น แผ่นพับ), ไวนิล เป็นต้น
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การต่อยอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อจะนำไปใช้ได้จริงโดยการขยายผลของศูนย์การเรียนรู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง