ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
คำสำคัญ Thai cuisine;global market
หน่วยงาน ม.กรุงเทพ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลกได้มีการบริหารจัดการแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการครัวไทยสู่ตลาดโลก ซึ่งภายใต้แผนงานประกอบด้วย 14 โครงการย่อย และได้ดำเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนด ผลการดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้าไปที่รสชาติแท้ ความกลมกล่อม และประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารไทย และประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเป้าหมาย โดยชูประเด็น “อาหารไทยปรุงที่ไหนต้องมีรสชาติเหมือนกัน” อีกทั้ง มีการนำผลผลิตจากโครง การไปสู่การใช้ประโยชน์แล้ว 2 รายการ และมีผลผลิตอีกส่วนหนึ่งไปขยายผลเพื่อพัฒนาต่อยอดในปีที่2 เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์