ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สถิติวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและดัชนีพืชพรรณในป่าเมฆของอุทยานแห่งชาติเขานันภาคใต้ของประเทศไทย ในช่วงปี 2000-2015 โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจระยะไกล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางอนุสา สุวรรณวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.นุชนาถ คงช่วย ดร.อัตชัย เอิ้ออนันตสันต์
คำสำคัญ สถิติวิเคราะห์ อุณหภูมิ ดัชนีพืชพรรณ ป่าเมฆ
หน่วยงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ป่าเมฆเป็นพื้นที่มีค่ามหาศาลที่แสดงถึงทรัพยากรที่หายากแหล่งน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้การถดถอยเสมือนพหุนามกำลังสาม อนุกรมเวลา และสมการประมาณค่าโดยนัยทั่วไป เพื่อหารูปแบบและการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและดัชนีพืชพรรณที่อุทยานแห่งชาติเขานันช่วงปีพ.ศ.2543-2558 และสามารถนำแนวคิดและวิธีการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง