ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ ในเด็กวัยเรียน จังหวัดหนองคาย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวกัญจนา เข่งดี
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้, เด็กวัยเรียน, จังหวัดหนองคาย
หน่วยงาน สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัย เรื่อง ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ ในเด็กวัยเรียน จังหวัดหนองคาย ของนางสาวกัญจนา เข่งดี โดยมี ผศ.ดร.สุคนธา ศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ทำการศึกษาความชุก และ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ ในเด็กวัยเรียน ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และได้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม The 1st APACPH Bangkok Region Conference and the 8th International Public Health ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้รับรางวัล The Excellent Poster Presentation Award ด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ ในเด็กวัยเรียน จังหวัดหนองคาย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง