ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงสมบัติโฟโตแคตะไลติกภายใต้แสงวิสิเบิลของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วีระชัย แสงฉาย
คำสำคัญ ผงไทเทเนียมไดออกไซด์;ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยซัลเฟอร์;สมบัติโฟโตแคตะไลติก;กระบวนการโซล-เจล;การย่อยสลายสารละลายเมทิลีนบูล;การบำบัดน้ำเสีย
หน่วยงาน ห้องปฏิบัติการทางด้านนาโนวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยซัลเฟอร์ (0, 1, 2, 3, 4 และ 5 เปอร์เซ็นต์โมล) เตรียมด้วยกระบวนการโซล-เจล แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผลพบว่าผงไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยซัลเฟอร์ 2 เปอร์เซ็นต์โมล ให้ค่าสมบัติโฟโตแคตะไลติกและการยับยั้งเชื้อ E.coli ที่สูงสุด มีค่า 60.33 และ 86.67 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และสามารถบำบัดน้ำภายใต้วิสิเบิล 6 ชั่วโมง ให้มีคุณภาพดีขึ้น 62.30 เปอร์เซ็นต์ และยับยั้งเชื้อ E.coli ที่ปนเปื้อนมาได้ด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การปรับปรุงสมบัติโฟโตแคตะไลติกภายใต้แสงวิสิเบิลของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง