ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จันทร์เพ็ญ งามพรม
คำสำคัญ คำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก/ คลังคำภาษาไทยบรรทัดฐาน/อารมณ์ความรู้สึก/ มาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก;AFFECTIVE NORMS FOR THAI WORDS/ THAI WORDS BANK/ AFFECTIVE/ AFFECTIVE SCALE
หน่วยงาน วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย คำเป็นสื่อที่ทุกชนชาติทุกภาษาใช้ทำความเข้าใจระหว่างกัน คำยังเป็นสิ่งเร้าที่สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึก การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คำภาษาไทยด้านอารมณ์ความรู้สึกและตรวจสอบคุณภาพของคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก ด้านค่าความตรงเชิงเนื้อหา ค่าอำนาจจำแนก ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคำแต่ละคำ ค่าความเที่ยงด้านอารมณ์ความรู้สึกแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านความประทับใจ ด้านการตื่นตัว และด้านการมีอิทธิพล พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก และเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกระหว่างเพศหญิงกับเพศชายต่อคำภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นคนสัญชาติไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุระหว่าง 18 ปี ถึง 60 ปี ไม่จำกัดเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส เลือกตัวอย่างแบบอาสาสมัครจำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพของคำภาษาไทย จำนวน 800 คน และ 2) กลุ่มเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกระหว่างเพศชายกับเพศหญิง จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก และมาตรวัดอารมณ์ความรู้สึก (The Self-Assessment Manikin: SAM) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบที ผลการวิจัยปรากฏว่า 1. คำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จำนวน 528 คำ แบ่งเป็นด้านอารมณ์ความรู้สึก 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความประทับใจ จำนวน 211 คำ (ลักษณะประทับใจมาก จำนวน 87 คำ ลักษณะเฉย ๆ จำนวน 12 คำ และลักษณะไม่ประทับใจ จำนวน 112 คำ) 2) ด้านการตื่นตัว จำนวน 159 คำ (ลักษณะตื่นเต้น จำนวน 120 คำ ลักษณะเฉย ๆ จำนวน 29 คำ และลักษณะสงบ จำนวน 10 คำ) และ 3) ด้านการมีอิทธิพล จำนวน 158 คำ (ลักษณะกลัว จำนวน 100 คำ ลักษณะเฉย ๆ จำนวน 36 คำ และลักษณะไม่กลัว จำนวน 22 คำ) 2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานออนไลน์พัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น จัดเก็บคำภาษาไทยที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว
ข้อมูลเพิ่มเติม thhp://www.thai-anw.com
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาระบบคลังคำภาษาไทยบรรทัดฐานด้านอารมณ์ความรู้สึก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง