ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุครูมืออาชีพทางอาชีวศึกษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวถวิกา เมฆอัคฆกรณ์
คำสำคัญ ครูมืออาชีพทางอาชีวศึกษา, โมเดลเชิงสาเหตุ
หน่วยงาน 555/346 หมู่บ้านเลอนีโอ 2 ถนนศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10270
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ตัวแปรในโมเดลนี้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ 2 = 98.57, df = 86, p = 0.17, RMSEA = 0.02, GFI = 0.98, AGFI = 0.91 และ RMR = 0.02) สามารถอธิบาย การเป็นครูมืออาชีพได้ ร้อยละ 93 (R2 = 93) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อครูมืออาชีพ ทางอาชีวศึกษา จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ปัจจัยเชิงจิตวิทยา และปัจจัยสถานศึกษาและเพื่อนครู และปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อครูมืออาชีพทางอาชีวศึกษา จากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยเชิงจิตวิทยา ปัจจัยสถานศึกษาและเพื่อนครู และปัจจัยส่วนบุคคล
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง