ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง บูรณาการจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เจ้าของผลงานร่วม สถาบันพัมนาองค์กรชุมชน , /กระทรวงมหาดไทย
คำสำคัญ บูรณาการจังหวัด;ความยากจน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุนชน และกระทรวงมหาดไทยได้รับโจทย์ให้ร่วมกันพัฒนาโครงการนำร่องบูรณาการจังหวัดแก้ปัญหาความยากจนใน 12 จังหวัด 4 ภูมิภาค พัฒนาแผนแก้จนจังหวัดให้ชุมชนฐานรากเป็นแกนหลักในการจัดทำแผน และให้ครัวเรือนจัดทำข้อมูลครัวเรือน และให้ชุมชนเจ้าของปัญหา หน่วยงานรัฐและหน่วยงานวิชาการ พัฒนาระบบและกลไกการทำแผนแก้จนร่วมกัน โดยให้ทำข้อเสนอของชุมชนให้ชัดเจน ยกระดับเป็นแผนของตำบลและจังหวัด ผนึกกำลังกันทั้ง 3 ฝ่าย ใช้แผนแก้ปัญหาความยากจนของจังหวัดมาเชื่อมโยงรวมถึงการบริหารงบประมาณ และมีเวทีชาวบ้านที่เชิญตัวแทนทั้ง 3 ฝ่ายมาเผยแพร่ประสบการณ์ให้แก่ชุมชนอื่นต่อไป ทำให้สามารถแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการที่แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน มีการต่อยอดไม่ให้กลับมายากจนซ้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=rU-8HdngjRY
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


บูรณาการจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาความยากจน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง