ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โนนสวรรค์ ถิ่นฐานแห่งความสุข
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คำสำคัญ บ้านโนนสวรรค์;ถิ่นฐานแห่งความสุข
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สั่งสมและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าในอดีตผู้คนในขณะนั้นมีการดำรงชีวิตเป็นอย่างไร หรือมีเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร อันทำให้ได้ซึ่งข้อมูลที่สำคัญแก่คนรุ่นหลังต่อไป จึงศึกษาประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนบ้านโนนสวรรค์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเพณี ได้แสวงหาความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับความเป็นมาของคนในชุมชน ว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแปลงมาสู่ปัจจุบันอย่างไร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=SPcgDutufSg
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


โนนสวรรค์ ถิ่นฐานแห่งความสุข is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง