ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
คำสำคัญ จุลผนึกเซลลูโลส;ซังข้าวโพด;อุตสาหกรรมเภสัช
หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จ.พิษณุโลก
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย นวัตกรรมการผลิตจุลผลึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช เป็นการศึกษาและพัฒนาการผลิต จุลผลึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพด โดยการนำเอาวัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้คือซังข้าวโพดบด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากซังข้าวโพด ได้แก่ Micro Crystalline Cellulose (MCC) จุลผลึกเซลลูโลสที่ผลิตได้ มีคุณภาพเทียบเท่ากับของต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการทดแทน และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน MCC จัดได้ว่าเป็น Binder ในยาที่มีความสำคัญและมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาอยู่เป็นปริมาณมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=duWKIurfZWs
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง