นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช
เจ้าของผลงาน :  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ และคณะ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   จุลผนึกเซลลูโลส, ซังข้าวโพด, อุตสาหกรรมเภสัช
หน่วยงาน :  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย จ.พิษณุโลก
คำอธิบาย :  นวัตกรรมการผลิตจุลผลึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช เป็นการศึกษาและพัฒนาการผลิต จุลผลึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพด โดยการนำเอาวัสดุเหลือทิ้ง ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า โดยกระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใช้คือซังข้าวโพดบด ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากซังข้าวโพด ได้แก่ Micro Crystalline Cellulose (MCC) จุลผลึกเซลลูโลสที่ผลิตได้ มีคุณภาพเทียบเท่ากับของต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการทดแทน และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน MCC จัดได้ว่าเป็น Binder ในยาที่มีความสำคัญและมีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยาอยู่เป็นปริมาณมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=duWKIurfZWs
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 
Creative Commons License
นวัตกรรมการผลิตจุลผนึกเซลลูโลสจากซังข้าวโพดเพื่อการขึ้นรูปเม็ดยาสำหรับอุตสาหกรรมเภสัช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 710,708