ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณภาพของข้าวหอมใบเตยและผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวหทัยรัตน์ ทองปันจา
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร. มุทิตา มีนุ่น
คำสำคัญ ข้าวหอมใบเตย คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมบริโภค
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ เคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวกล้องและข้าวขัดขาวหอมใบเตย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดังกล่าวจะส่งผลต่อคุณภาพการหุงสุกของข้าว จึงมีการศึกษาอัตราส่วนของต่อน้ำต่อคุณภาพของข้าวเก่าและใหม่ และนอกจากนี้การศึกษากระบวนการผลิตข้าวหอมใบเตยพร้อมบริโภคในถุงรีทอร์ทเพาวซ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวหอมใบเตยพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา โดยข้อมูลจากการทดลองนี้จะสามารถนำไปใช้ในการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง