ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่่อการจัดการอุทกภัยโดยการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา 2 ตำบล ในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วราภรณ์ ทนงศักดิ์
คำสำคัญ ระบบฐานข้อทูล อุทกภัย การจัดการภัยพิบัติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ผลลัพธ์ที่สำคัญของงานวิจัยนี้ คือ ระบบฐานข้อมูลในการจัดการอุทกภัยที่เกิดจาก การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังจากได้ฐานข้อมูลแล้ว ได้ประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย พบว่า ผลการประเมินทุกด้านอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และระบบฐานข้อมูลสามารถตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง