ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทานในอัตราที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กชกร เดชะคำภู
เจ้าของผลงานร่วม ทิพาภรณ์ หอมดี , จารุกัญญา อุดาานนท์ , สำราญ วิเศษ
คำสำคัญ การบริหารจัดการจ้ำ;ต้นทุนค่าน้ำ;ความเต็มใจจ่าย;โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การจัดเก็บค่าน ้าชลประทานเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดสรรน ้าชลประทานเพื่อการเกษตร และยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรให้ใช้น ้าอย่างรู้ คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลการศึกษาพบว่า 1) การประเมินมูลค่าน ้าชลประทานจากต้นทุน ในการจัดหาทั งหมด มีค่าอยู่ในช่วง 12.60 - 18.08 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 2) การประเมินมูลค่าน ้า ชลประทานจากต้นทุนค่าก่อสร้างระบบส่งน ้าและค่าบริหารจัดการ มีค่าอยู่ในช่วง 9.17 - 12.96 บาท ต่อลูกบาศก์เมตร 3) การประเมินมูลค่าน ้าชลประทานจากต้นทุนเฉพาะค่าบริหารจัดการโครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 1.36 -1.57 บาทต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นได้ว่าการประเมินมูลค่าน ้าชลประทาน มีมูลค่าที่ได้แตกต่างกันเนื่องจากการพิจารณาต้นทุนการผลิตแตกต่างกัน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาการบริหารจัดเก็บค่าน้ำชลประทานในอัตราที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง