การศึกษาและออกแบบพัฒนาชุดอุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังสร้างค่านิยมและจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กไทย

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การศึกษาและออกแบบพัฒนาชุดอุปกรณ์การเรียนรู้เพื่อปลูกฝังสร้างค่านิยมและจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเด็กไทย
เจ้าของผลงาน :  ประชม ทางทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การศึกษาและออกแบบพัฒนา, ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้, ค่านิยมจิตสำนึกสุจริตและคุณธรรมเด็กไทย
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คำอธิบาย :  ปัญหาเรื่องการทุจริต การคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจนยากที่จะขจัดสิ่งนี้ออกไปจากสังคมไทย โดยปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลก่อให้เกิดความเสียไปถึงชุมชนและเศรษฐกิจภาพรวมไปทั้งประเทศ จากปัญหาการทุจริตที่ขยายตัวเติบโตขึ้นทำให้เกิดความค่านิยมการทุจริตเป็นสิ่งเรื่องปรกติ ค่านิยมดังกล่าวดังกลายเป็นตัวอย่างในเรื่องของความประพฤติสำหรับเด็กเยาวชน ดังนั้นปัญหาเรื่องการทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถมองข้ามปล่อยปะละเลยจนกลายเป็นเรื่องปรกติที่ไปถึงตัวเด็ก จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นแนวทางของการวิจัยที่จะหาทางหรือวิธีการป้องกัน ปราบปราม และเสริมสร้างจิตสำนึกสุจริตความมีคุณธรรมสู่เด็กและเยาวชน โดยงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ ต้องการศึกษาถึงความเข้าใจในเรื่องค่านิยมด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาจิตพฤติกรรมสำหรับเด็กไทยในเรื่องของความสุจริตและคุณธรรมจริยธรรมของเด็กโดยผ่านชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ใช้เนื้อหาหลักคุณธรรม 8 ประการเป็นส่วนในการพัฒนาความรู้ดังกล่าว การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนกุลวรรณศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คนคัดเลือกโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นชาย 15 คน หญิง 15 คน จากนั้นข้อมูลที่ได้จากศึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาจิตพฤติกรรมและออกแบบผลิตภัณฑ์ ตัวแปรที่ทำการศึกษาคือผลของการเข้าใจในเรื่องความสุจริตและคุณธรรมจริยธรรมโดยวิธีการเล่นจากชุดอุปกรณ์ของเด็กประถมศึกษาตอนต้น ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลของโครงการวิจัยใช้เวลาในการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี ระยะเวลาในการทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มตัวอย่างเนื้อหาที่ใช้ในการทดสอบคือหลักคุณธรรม 8 ประการ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คนหลังจากได้ทำการทดลองชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ผลปรากฏว่า เด็กมีความเข้าใจเรื่องของความสุจริตและคุณธรรมจริยธรรมที่ดีขึ้นโดยค่าเฉลี่ยโดยรวมทุกด้านเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนทดสอบมีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย คือ 3.45 โดยการวัดผลประเมินโดยคุณครูผู้สอนให้คะแนนเป็นลักษณะในจิตนิสัยเป็นตัวชี้วัดของเด็กแต่ละคนทุกหลังเล่นกิจกรรมจากชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ ผลการวิจัยดังกล่าวเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ ระดับความเข้าใจเรื่องความสุจริตและคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้ชุดอุปกรณ์หลังทดสอบสูงกว่าก่อนทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกด้านซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ H1: U1 < U2 สมมติฐานมีนัยสำคัญการยอมรับ H1 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากการศึกษาวิจัยทำให้ค้นพบว่าพัฒนาการเรียนรู้การพัฒนาค่านิยมจิตสำนึกสุจริตและคุณธรรมของเด็กเยาวชนอยู่ในระดับที่ดีทุกด้านของหลักคุณธรรม 8 ประการ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานทุกด้านให้แก่เด็กในเบื้องต้น และเมื่อเด็กได้มีอุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมที่ตัวเด็กสามารถเล่นหรือดำเนินการได้เองหรือเล่นบทบาทสมมติที่เป็นตัวแทนของหลักคุณธรรม 8 ประการ ในก็สามารถช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางด้านความคิดเหตุและผล, สามารถช่วยให้เรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรมควรระวังในเข้าใจเรื่องบทบาทที่แตกต่างกันของเด็ก โดยผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีจริยธรรมตามแนวคิดการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบอร์ก (Kolhberg’s theory of morals reasoning) ที่กล่าวว่า จริยธรรมของคนที่พัฒนาขึ้นไปพร้อม ๆกับความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ดังนั้นการที่จะพัฒนาปลูกฝั่งสร้างค่านิยมจิตสำนึกสุจริตและคุณธรรมของเด็กจะต้องสร้างกระบวนวิธีฝึกการคิดเชิงเหตุผลให้เข้าใจในเรื่องของคุณธรรมสำหรับเด็กก่อน การที่จะพัฒนาการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวของเด็กจะต้องให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จากประสาทสัมผัสต่างๆ จากการคิด พูด และลงมือกระทำ ดังนั้นควรจะมีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก โดยให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้จากการสัมผัสสำรวจ ทดลอง และค้นพบ สิ่งแวดล้อม การเล่น การลงมือกระทำ การทำงานตามกำลังและการเอาใจใส่ดูแล ตอบสนองให้เด็กมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เพื่อให้เด็กรู้ถึงการยอมรับและมีความรู้สึกมั่นคงในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรที่ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการด้านอื่นๆนอกเหนือจากคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710