โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เจ้าของผลงาน :  นายสุชัชจ์ ศรีแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ก๊าซชีวภาพ, การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์, การควบคุมศัตรูพืชแบบชีววิธี, สกัดสารจากสมุนไพร, การทำเห็ดกอง, สารชีวภาพไคโตซาน, เห็ดนางรม
หน่วยงาน :  สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน
คำอธิบาย :  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทางด้านการเกษตรในการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มมูลค่าของผลิตผล ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ชุมชนกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ผู้นำชุมชน และเกษตรกร ในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 7 แห่ง โดยดำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 14 กิจกรรม จำนวน 5 เทคโนโลยี คือ 1. เทคโนโลยีสารชีวภาพไคโตซานในการเพาะเห็ดนางรม 2. การทำเห็ดกอง โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 3. การควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการสกัดสารจากสมุนไพรฯ 4. การผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรแบบชุมชนมีส่วนร่วมสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 5. โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ำด้วยพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นผลงานจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้การสนับสนุน จากการดำเนินการงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้รับประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พบว่า กลุ่มผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,018 คน ผลจากการประเมินองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการทั้งก่อนและหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ พบว่า ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ค่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 83.37 โดยการวัดผลจากแบบทดสอบ ก่อน - หลัง ผลจากการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.70 และผลจากการประเมินความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ประโยชน์ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ร้อยละ 89.67 สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพในการลดต้นทุนการผลิต จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในครั้งนั้นตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ได้รับองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งมีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละเทคโนโลยีระหว่างวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมาย ทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในการเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การให้คำปรึกษา การช่วยเหลือทางด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายประสบอยู่ อีกทั้งยังสามารถสร้างโจทย์วิจัยใหม่ๆ ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา, สังคมวิทยา
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710