การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เจ้าของผลงาน :  นายตฤณ หงษ์ใส
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การส่งเสริม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
หน่วยงาน :  43/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
คำอธิบาย :  การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ในการส่งเสริมการคิด อย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 2) เพื่อศึกษาผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย ที่เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และใช้ขั้นตอนในการสอน 5 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1 การสร้างความสนใจ ขึ้นที่ 2 การสำรวจและค้นหา ขั้นที่ 3 การอธิบายและลงข้อสรุป ขั้นที่ 4 การขยายความรู้ ขั้นที่ 5 การประเมิน
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710