ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง จากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ได้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมศักดิ์ เครือวัลย์
คำสำคัญ เกษตรอินทรีย์;เกษตรเคมี;หมอดินอาสา
หน่วยงาน ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ เป็นหมอดินอาสาประจำตำบลสองสลึง เริ่มต้นจากการทำนาแล้วเปลี่ยนมาทำสวนทุเรียนกับสวนยางพารา ประสบภาวะขาดทุน เนื่องจากราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้มีหนี้สินกว่า 700,000 บาท ด้วยเวลาเพียง 3 เดือน สามารถปลดหนี้ได้จากการทำเกษตรขั้นพื้นฐาน ทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ เหลือก็แจกจ่าย เมื่อคนนำไปใช้ได้ผลดี ก็กลับมาซื้อ จนกลายเป็นปราชญ์ดิน สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงในพื้นที่ 50 ไร่ ปลูกไร่เปรียบเทียบระหว่างใช้สารเคมีกับไร่อินทรีย์ ขยายผลไปสู่การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดเกษตรกรให้ลด ละ เลิก ไม่พึ่งสารเคมี สามารถลดต้นทุน แก้ไขปัญหาหนี้สินได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=3R4Qw9KcKHA
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง