ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกาหลง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิโชค คลองนาวี
คำสำคัญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง;ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน บ้านไอร์แยง 2 ม.2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย นายวิโชค คลองนาวี คลุกคลีกับเกษตรกรเกี่ยวกับการทำเกษตร จึงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตในทุกวันและนำมาใช้กับการทำเกษตร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คุณโชค รู้จักการบริหารจัดการทั้งความพอเพียง เหตุผล การพอประมาณ ความรู้ คู่คุณธรรม ทำให้วันนี้คุณโชค คลองนาวี ใช้ชีวิตพอเพียงอย่างมีความสุข
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=OWKN5cFuzmI
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกาหลง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง