ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Study on Genome Recombination and Reassortment Events of Tomato Necrotic Ringspot Virus
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จุฑารัตน์ ลิดจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม พิสสวรรณ เจียมสมบัติ , รัชนี ฮงประยูร
คำสำคัญ recombination;reassortment;Tomato necrotic ringspot virus
หน่วยงาน ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย โรคใบจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายของพริกที่เกิดจากเชื้อ Tomato necrotic ringspot virus (TNRV) นับว่าเป็นโรคสำคัญ โดยทำให้พืชเกิดอาการใบจุดเป็นแผลวงกลมหรือวงแหวนและมีเนื้อเยื่อตายสีน้ำตาลอยู่รอบๆ วงแผล อาการเช่นนี้พบบนผลพริกและมะเขือเทศด้วยทำให้สูญเสียผลผลิตที่สามารถนำส่งตลาดได้ การจำแนกชนิดและสายพันธุ์ของเชื้อ TNRV มีความจำเป็นต่อการคัดเลือกเชื้อที่จะนำไปใช้ทดสอบประเมินความต้านทานโรคของพืช ในการทดลองนี้ได้ศึกษาจีโนม S และ M ของเชื้อ TNRV จำนวน 4 ไอโซเลทที่มีรายงานลำดับนิวคลีโอไทด์มาก่อนหน้านี้ วิเคราะห์ความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ของยีนและโปรตีนและบริเวณที่พบการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนบางส่วนของอาร์เอ็นเอ (RNA recombination) เป็นแหล่งกำเนิดของความแปรปรวนทางพันธุกรรมระหว่างเชื้อ TNRV ที่ทำการศึกษานี้และที่พบในแปลงปลูกตามธรรมชาติ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง