ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวเสริมธาตุเหล็ก (พันธุ์ข้าว)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
คำสำคัญ ข้าวเสริมธาตุเหล็ก;พันธุ์ข้าวหอมนิล
หน่วยงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ข้าวหอมนิล เป็นข้าวที่มีสีม่วง เม็ดเรียวยาว ปลูกได้ง่าย ให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพมากสูง และข้าวหอมนิลยังนำไปแปรรูปได้อย่างหลากหล­าย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Scjf7oTwzDM
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง