ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ตะเคียนทอง บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์กามนิต ดิเรกศิลป์
คำสำคัญ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.);ตะเคียนทอง
หน่วยงาน กรมศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ไม้ตะเคียนทองมีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกของประเทศไทย ขึ้นได้ดีในพื้นที่ราบหรือค่อนข้างราบใกล้ริมน้ำ เป็นไม้ที่สำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นไม้เด่นของป่าดิบชื้น จากบทบาทและความสำคัญของไม้ตะเคียนทองตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าไม้ตะเคียนทองเป็นไม้ที่ให้ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ สมควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมให้พันธุ์ไม้นี้เป็นไม้มรดกอยู่สืบทอดไปจนถึงอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=nk1zVNOXpBw
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง