ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แปลงนาสาธิตการทำไร่นาสวนผสม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คำสำคัญ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.);แปลงนาสาธิตไร่นาสวนผสม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แปลงนาสาธิตการทำไร่นาสวนผสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นส่วนหนึ่งของงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดทำขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนามหาวิทยาลัยในรูปแบบของการเกษตรกรรม และเชิงพาณิชย์ เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน และท้องถิ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Sq_Evm3xnx4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


แปลงนาสาธิตการทำไร่นาสวนผสม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง