ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาสื่อแอพพลิเคชั่นเกมส์ออนไลน์เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กประถมวัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กวิน ประตูมณีชัย
คำสำคัญ ออกแบบ;แอพพลิเคชั่นเกมส์ออนไลน์;คุณธรรม จริยธรรม;เด็กประถมศึกษา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ปัญหา่เยาวชนติดเกมส์ออนไลน์เป็นปัญหาสำคัญควรถึงเวลาที่ครอบครัวและสังคมต้องเข้ามาจัดรัเบียบและเปิดโลกใหม่คืนความสุขให้เด็กไทยในหนทางที่ถูกต้องเหมาะสมโดยให้ความสำคัญในการหล่อหลอมเยาวชนของเราให้มีจิตสำนึกแห่งความดีงาม มิฉะนั้นคุณธรรมในสังคมจะยิ่งอ่อนล้าอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งการเร่งปลูกฝังจิตสำนึกในการรับชมสื่อสารสนเทศที่เหมาะสมนั้น จะเป็นการช่วยลดปัญหาที่จะนำไปสู่การปลูกฝังสิ่งที่ผิดให้กับเด็กและเยาวชน จึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันเร่งแก้ไขโดยการร่วมปลูกฝังคุณธรรมและความดีงาม ในครั้งนี้ผู้ทำการวิจัยจึงได้ออกแบบสื่อแอพพลิเคชั่นเกมส์ออนไลน์เพื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังเนื้อหาความรู้ด้านจริยธรรม คุณธรรม และความรู้เท่าทันถึงปัญหาด้านการประพฤติปฏิบัติตนในทางมิชอบในสังคมไทยแก่เด็กและเยาวชน ผ่านสื่อเกมส์ออนไลน์ที่มีเนื้อหา มุ่งหวังช่วยปลูกฝังพฤติกรรมที่ดี มุ่งเน้นในการสอดแทรกเนื้อหาในการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการประพฤติตนในทางมิชอบเพื่อทดแทนเกมส์ออนไลน์ที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมในปัจจุบัน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง