ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานวิจัยข้าวหอมไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร
คำสำคัญ ข้าวหอมไทย
หน่วยงาน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้กลายเป็นข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสง หรือข้าวพันธุ์ต้นเตี้ย จะนำไปสู่การพัฒนาข้าวไทยให้มีเอกลักษณ์เฉพาะที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง นำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ใหม่และส่งเสริมอุตสาหกรรมการส่งออกข้าว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Ga4ntxWqx1o
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


งานวิจัยข้าวหอมไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง