ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาและพัฒนาการเผชิญปัญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุ่นโดย การให้คาปรึกษากลุ่มเชิงรุก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ภูริเดช พาหุยุทธ์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
คำสำคัญ การเผชิญปัญหาเชิงบวก การวิเคราะห์องค์ประกอบ การให้คำปรึกษากลุ่มเชิงรุก นักเรียนวัยรุ่น
หน่วยงาน ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาการเผชิญปัญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุ่น โดยการ ให้คำปรึกษากลุ่มเชิงรุก เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีการ (Mixed-Method) เชิงสำรวจตามกาลเวลา (Sequential Exploratory Design)
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การศึกษาและพัฒนาการเผชิญปัญหาเชิงบวกของนักเรียนวัยรุ่นโดย การให้คาปรึกษากลุ่มเชิงรุก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง