ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มนตรี ยะสาวงษ์
คำสำคัญ เครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ;สนามไฟฟ้า
หน่วยงาน สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า” เป็นชุดทดสอบ point-of-care ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างง่าย รวดเร็ว และมีความจำเพาะสูง สำหรับใช้ในการตรวจสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการสร้างพลาสติกชีวภาพ โดยไม่ต้องอาศัยการคัดแยกด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ซึ่งต้องใช้ทั้งระยะเวลาในการทดสอบที่นาน และอาศัยความเชี่ยวชาญในการทดสอบสูง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง