ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง The Neuroprotective Effects of Germinated Black Glutinous Rice Diet on Aβ25-35 Peptide Induced Learning and Memory Deficits in Male Rats
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Gayvalin Pramoolsilpa
เจ้าของผลงานร่วม Sutisa Thanoi , Onrawee Khongsombat
คำสำคัญ Alzheimer’s disease;Aβ25-35 peptide;learning and memory;GABA;pre-germinated black glutinous rice
หน่วยงาน Faculty of Medical Science, Naresuan University
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย Germinated black glutinous rice (GBGR) is a black glutinous rice (BGR) that has been soaked in water to initiate pre-germination. Important nutrients in GBGR has been reported to have protective effects in developing rats against the memory loss. This study investigated the effects and protective mechanisms of GBGR against Aβ25-35 peptide induced neurotoxicity in rats. The results showed that GBGR has a potential role to protect against memory deficits in an Alzheimer’s rat model.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/TJP/article/view/80112
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


The Neuroprotective Effects of Germinated Black Glutinous Rice Diet on Aβ25-35 Peptide Induced Learning and Memory Deficits in Male Rats is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง