ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตสำหรับเด็กอายุ 3-7 ขวบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โสรัจ พฤฒิโกมล
คำสำคัญ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์;เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี;สร้างจิตสำนึกและต่อต้านการทุจริต;การพัฒนาเด็ก;ลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์;สื่อการเรียนการสอน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จากสภาพปัจจุบัน ภายในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน และคนในประเทศไม่มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกการทำความดีของคนในประเทศลดลงทำให้การกระทำความผิด ทุจริตคอร์รัปชันมีมากขึ้นและส่งผลกระทบจนเกิดเป็นความขัดแย้ง การแก้ปัญหานี้ ควรเริ่มแก้ไขตั้งแต่ต้นเหตุคือวัยเด็กอายุ 3-7 ปี ซึ่งควรปลูกจิตสำนึกในการทำความดี จะช่วยแก้ไขและสร้างพลเมืองใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบสังคม เครื่องมือที่ใช้ในการปลูกจิตสำนึก ควรผ่านสื่อการเรียนการสอนโดยใช้หลักการออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอนร่วมกับหลักการทางศาสนา และหลักการทางด้านจิตวิทยาของเด็กเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงออกแบบพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะ เก้าอี้และสื่อการสอน(นิทาน) โดยผสมผสานแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อปลูกจิตสำนึกสำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี โดยขั้นตอนการพัฒนาด้านการออกแบบได้ให้ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมตัดสินใจโดยใช้หลักการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ มาช่วยในการคัดแยกปัจจัยสำคัญๆ เพื่อช่วยในการพัฒนาและคัดเลือกแบบที่เหมาะสมและนำไปผลิต เพื่อนำไปทดสอบทดลอง ประเมินประสิทธิภาพ ประเมินผลความพึ่งพอใจ สังเกตุพฤติกรรมก่อนและหลังจากการใช้งาน จากนั้นทำการสรุปผลการประเมินเพื่อแสดงให้เห็นว่าจากการออกแบบพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ประเภทโต๊ะ เก้าอี้และสื่อการสอน(นิทาน) นั้นมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพึ่งพอใจ จึงนำผลงานดังกล่าวไปมอบให้กับโรงเรียนเพื่อใช้งานในการสร้างจิตสำนึกในการทำความดี
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง