ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์จีโนมและเครือข่ายวิถีเมแทบอลิสมของพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนของ กลุ่มแบคทีเรีย PCY
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ. ดร. อรฤทัย ภิญญาคง
เจ้าของผลงานร่วม นางสาว ชนกภรณ์ เมืองจินดา , นางสาว ณัฐริกา เหล่าธรรมทีป , ดร. ผกากรอง วนไพศาล
คำสำคัญ พอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน;การวิเคราะห์จีโนม;การวิเคราะห์อาร์เอ็นเอทั้งหมด;เครือข่ายวิถีเมแทบอลิก;การบำบัดฟื้นฟูทางชีวภาพ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย PAHs เป็นสารมลพิษที่เป็นองค์ประกอบของน้ำมันปิโตรเลียม ซึ่งพบปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต โครงการวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแรกที่วิเคราะห์จีโนมและศึกษาวิถีการย่อยสลาย PAHs ของกลุ่มแบคทีเรีย ทำให้ทราบกลไกการทำงานของแบคทีเรียในกลุ่มแบคทีเรีย รวมทั้งประสิทธิภาพการย่อยสลาย PAHs ในสภาวะแวดล้อมต่างๆ นอกจากนี้พบว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้มีประสิทธิภาพย่อยสลายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบได้ดี ผลที่ได้จะนำไปสู่การพัฒนาแบคทีเรียพร้อมใช้สำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อมโดยวิธีชีวภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง