ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ANALYSIS OF PROTEINS INVOLVED IN MECHANISM OF SIGNAL TRANSDUCTION AND PATHOGENESIS OF DENGUE VIRUS INFECTION IN HUMAN MONOCYTIC CELL LINES
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายนันทพล ระวะรักษ์
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.สง่า พัฒนากิจสกุล
คำสำคัญ DENGUE VIRUS (DENV) / ANTIBODY-DEPENDENT / ENHANCEMENT (ADE) / MONOCYTES
หน่วยงาน หน่วยอณูเวชศาสตร์ สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-419 2754-8 โทรสาร 02-411 0169
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ปัญหาสาธารณสุขที่สาตัญมีโรคติดต่อไวรัสเดงกี่ที่มีอาการรุนแรงเรียกว่าไข้เลือดออก เป็นโรคที่มีความสาคัญป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของมนุษย์ทั่วโลก กลไกหนึ่งที่นาไปสู่การเป็นโรคไข้เลือดออกเรียกว่า antibody dependent-enhancement (ADE) ซึ่งเป็นกลไกที่เกิดขึ้นโดยโมโนไซต์ซึ่งเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย สามารถติดเชื้อไวรัสเดงกี่ผ่านกลไก ADE ซึ่งมักพบในการติดเชื้อซ้า จากการจับกันระหว่างไวรัสและแอนติบอดีเป็นคอมเพล็กซ์เพื่อเข้าสู่เซลล์ผ่านทาง FcγRs อย่างไรก็ตาม signal transduction ของโมโนไซต์ที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี่ผ่านกลไก ADE ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด จุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อตรวจหาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนสัญญาณระหว่างการเกิด ADE ในเซลล์โมโนไซต์ การวิจัยเริ่มจากการแยกฟอสโฟโปรตีนที่มีในปริมาณน้อยให้เพียงพอในการศึกษาโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนสัญญาณ โดยวิเคราะห์โปรตีนโดยใช้ mass spectrometry (GeLC-MS/MS) จากการทดลองพบว่าปริมาณโปรตีนที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณจานวน 1130 ชนิด จากการเปรียบเทียบระหว่างโมโนไซต์ที่ถูกทาให้ติดเชื้อเดงกี่ผ่านกลไก ADE เทียบกับเซลล์ควบคุม ซึ่งโปรตีน 559 ชนิด เป็นโปรตีนที่มีปริมาณสูงขึ้นในกลไก ADE ส่วนโปรตีนอีก 573 ชนิด เป็นโปรตีนที่มีปริมาณต่าลง
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง